Критерии за прием прогимназия

Критерии за ученици
Езикови компетентности на роден език (БЕЛ) Езикови компетентности на чужд език (английски език) Математика и природни науки
Четивна грамотност Четене с разбиране Операции с естествени числа
Създаване на текст Създаване на текст Чертаене и измерване на ъгъл
Езикова култура – приложение на езика Езикова култура – приложение на езика (граматика) Превръщане на мерни единици
Работа с диаграма/таблица
Решаване на геометрична задача. Решаване на текстова задача
Хранителни вериги. Пространствени отношения – път, разстояние
УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ
Умения за мислене: логическо, критическо, креативно мислене Комуникационни умения: грамотност, обмен на информация Социални умения: емоционална интелигентност, свързване с другите, работа в екип, следване на инструкция, самоуправление (планиране, управление на времето)