Програмата за начален етап задава рамка за училищната учебна програма, състояща се от основни елементи – знания, концепции, умения, нагласи и действие, – като всеки от тях е отразен в профила на ученика и представлява отправна точка за съставянето на учебната програма на училището. Един от тези основни елементи е насърчаването на определен набор нагласи – признателност, отдаденост, увереност, сътрудничество, творчество, любопитство, съчувствие, ентусиазъм, независимост, честност, уважение и търпимост.

Като разпознават и се стремят да посрещат различните потребности на учениците – физически, социални, интелектуални, естетически, културни, – прогресивните училища осигуряват занимателно, адекватно, стимулиращо и значимо учене. Това, което прави ученето в PYP значимо, е прилагането на  трансдисциплинарен модел, при който ученето в началния етап на образование, включително най-ранните години, е рамкирано от теми с глобално значение, които надхвърлят границите на традиционните учебни предмети. Тези теми култивират осъзнатост за човешката природа и разбиране, че съществува споделен човешки опит. Учениците изследват тези сходства в сътрудничество един с друг, от множеството гледни точки на индивидуалния опит и история. Това споделяне на опит повишава съзнанието им за и чувствителността им към преживяванията на другите отвъд местната или националната общност. То е от централно значение за програмата и представлява ключов елемент за развиването на интернационална гледна точка, която трябва да започне със способността на всеки един ученик да приема и обмисля гледната точка на друг ученик от класа си.

Прогресивните училища са учещи общности от ученици, учители и родители. Научните знания, въз основа на които се създават ефективни педагогически практики, особено в областта на изследванията на мозъка и когнитивната дейност, непрекъснато расте и поради това учителите трябва да практикуват и демонстрират учене през целия живот. Ангажираността на дадено училище с ефективно и непрекъснато професионално развитие е основен белег, че притежава енергия и смелост да се променя в името на по-доброто обучение на учениците си.