Цялостен подход за подкрепа на личностовото развитие на учениците

Основните цели са подкрепа на учениците за създаване на значими отношения със съучениците си и с възрастните в училище, създаване на усещане за принадлежност към училищната общност и укрепване на техните академични и социо-емоционални компетентности. Среда, която предоставя възможност на учениците да изследват и изразяват себе си в сигурността на доверителни отношения, осигурява и повече възможности за изследване и разбиране на света.
Сред елементите на този подход са:
– Наставническа среща – Практика с установена последователност, която предлага солидна рамка за изграждане на значими връзки и развитие на уважителни и доверителни отношения, същевременно отговаряйки на развитийните нужди на учениците.

– Тематични срещи за личностово развитие, здравно образование, финансово ограмотяване и други.
– Активна позиция на учениците – Подкрепа на подрастващите за самостоятелно управление на целите, времето и ученето си и въвличането им в създаването и поддържането на среда с ясни споразумения на взаимно уважение и подкрепа за постигане на личните цели.
– Екипно учене и проекти.
– Професионално ориентиране.