Запознайте се с отворените ни позиции:

ДИРЕКТОР

Фондация за образователна трансформация има дългосрочна цел да осъществи цялостна промяна на образователната система в България. От 2016 година развиваме нов образователен модел, който прилагаме в екосистема от Български прогресивни училища в цялата страна. Интегрираме изследователско и трансдисциплинарно учене с методите и подходите на International Baccalaureate, JUMP Math, Let’s Think, Responsive Classroom, Montessori, национални и международни практики и стандарти.

Ние вярваме, че всяко дете може повече! Всеки учител може повече!

Предоставяме изключително динамична, творческа и развиваща екипна среда за хора с модерно мислене, които споделят нашата мисия и кауза за трансформация на образованието в България. 

За Основно прогресивно училище 1 търсим да назначим директор, който:

 • е компетентен да развива училищна култура, екип, организация и процеси в синхрон с мисията, визията и ценностите на Български прогресивни училища; 
 • допринася за изграждането на професионален модел на прогресивно образование чрез сътрудничество в цялата екосистема за постигане на високо качество и положително обществено влияние

Отговорности на ролята:

 1. Реализира стратегия и план за развитие на училището.
 2. Ръководи административно-стопанската и логистична дейност.
 3. Управлява качеството на педагогическата дейност.
 4. Осигурява сигурна, подкрепяща и ефективна образователна среда.
 5. Осигурява ефективна и развиваща среда за учителите и управлява професионалното им представяне.
 6. Развива процеси свързани с привличане и задържане на таланти, съвместно с отдел човешки ресурси.
 7. Изгражда и поддържа партньорски взаимоотношения със семействата на учениците и развива общностна култура.
 8. Участва в Стратегическия съвет на екосистемата.
 9. Представлява училището и осигурява взаимодействие с институции, административни органи и други лица.
 10. Осъществява финансово планиране, бюджетиране и контрол, съвместно с лидерския екип на училището и финансовия мениджър на екосистемата.
 11. Организира, координира и развива дейностите по маркетинг и прием.
 12. Управлява кандидатстването по проекти; организира, координира и контролира тяхното реализиране и отчитане.
 13. Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания и компетенции:

 • Висше образование – педагогическа/икономическа специалност;
 • Минимум 5 години опит в  развитие на процеси и системи за управление на образователна организация. С предимство се ползват кандидати с опит в международни училища и програми (International Baccalaureate);
 • Познаване на нормативната уредба за начално/средно образование на МОН и международни стандарти за образование (IB се счита за предимство);
 • Английски език – много добро работно ниво на владеене;
 • Отлично владеене на български език и презентационни умения;
 • Компютърна и медийна грамотност- Google Workspace, образователни платформи (Toddle/Moodle, др.);
 • Лидерски подход в управление на организация, умение да води и развива хора и екипи;
 • Откритост, осъзнатост и ролева гъвкавост;
 • Умение да взема конструктивни решения и да носи отговорност;
 • Проактивност и широка обща култура;
 • Почтеност и принципност.

Ние предлагаме:

 • Да сте основна роля в изграждане на иновативен образователен модел с възможност да пресъздавате най-новите международни тенденции в образованието;
 • Конкурентно заплащане;
 • Номинална такса при записване на свое дете в прогресивно училище;
 • Програма за професионално развитие на лидери; 
 • Квалификационни обучения по международно програма с високи стандарти за средно образование (International Baccalaureate); 
 • Достъп до богата библиотека за специализирана образователна литература;
 • Участие в професионални групи за обмен на опит на екосистемно, национално и международно ниво.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация с кауза, ще очакваме да ни изпратите:

 • Професионална автобиография;
 • Кратко видео с Вашата мотивация: какво Ви привлече в обявата, защо искате да сте директор в прогресивно училище и примери за постижения на подобна длъжност.

Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по музика

Прогресивно училище 1 и Фондация за образователна трансформация търсим УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА на почасова ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Ако изберете да сте учител при нас, ще имате творческото предизвикателство:

 • Да обогатявате учениците като слушатели в откликването на различни стилове музика и така да разширявате разбирането им за средата, в която живеят;
 • Да стимулирате изследването на широк диапазон от музикални преживявания като ги подкрепяте- да класифицират звуци и композират, да изследват създаване на музика с тялото, да хармонизират; да слушат и свирят на инструменти; да пеят, четат ноти и нотират; да пишат песни и записват;
 • Да провокирате учениците в създаването и възприемането на музикални идеи (както индивидуално, така и групово);
 • Да стимулирате съприкосновението на учениците с музика чрез посещения на автори в училището и посещения им на културни музикални изяви.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (в процес на придобиване).
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етапи;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Адаптивност към динамична среда и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и продължаваща менторска/коучинг програма за професионално развитие;
 • възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по география

В Основно прогресивно училище 1 и Фондация за образователна трансформация търсим учител по география от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

Учителят по география при нас:

 • Насърчава младите хора да уважават и разбират света около себе си, като развива в тях уменията за проучване на исторически, съвременни, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологични и културни фактори, които оказват влияние върху хората, обществата и средата.
 • Изгражда заедно с учениците хронологична рамка, в чийто контекст открива заедно с тях свързаните събития от земните и природни процеси;
 • Стимулира любопитството им да търсят, описват и анализират данни; да подпомага тестването на хипотези и ги вдъхновява да се научат да тълкуват сложна информация, включително и автентични артефакти.
 • Използва подходящи педагогически похвати и обогатява учебния процес с преживелищни практики.

Отговорности на ролята учител в прогресивно училище:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по география, осигурявайки процеса за постигането им;
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма;
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност;
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма като връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им;
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите;
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование, специалност “География” или комбинирана специалност “История и география”” с педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми и преподаване на предмета на английски език;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна грамотност;
 • Широка обща култура и интереси към иновативни тенденции и практики в образованието;
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • Умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • Умение за бърза адаптация и екипна работа.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Конкурентно заплащане;
 • Въвеждаща програма, международни обучения и коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, то ще очакваме:

 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо или кратко видео, в което да ни споделите защо искате да сте учител в прогресивно училище, с какво бихте допринесли, с какво работата при нас ще допринесе за вашето развитие, и пример/и за нестандартен подход във вашата практика.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса!

Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

PYP Coordinator

We are Foundation for educational transformation and our main goal is to define the new requirements for social, cultural and economic competence for educating young people for their future.. We are creating progressive schools to meet these new requirements. We develop them as learning communities that follow the natural growth of the child. International Baccalaureate, Montessori Principles and Methods, JUMP Math, Responsive Classroom and Let’s Think are some of the established global systems and practices that we integrate to develop our own educational model. We believe that every child can be the best version of themselves led by the best teachers!


For one of our Progressive Schools in Sofia /Bulgaria/, we are looking for a Primary Years Programme (PYP) COORDINATOR who develops the team of teachers and ensures that PYP is successfully implemented as an educational model in the classroom.

 
As a PYP Coordinator at the Progressive School you will mainly:

 • Implement the Induction programme for new PYP teachers;
 • Take part in the development of the integrated model in all progressive schools according to IB standards;
 • Plan and organize the pedagogical processes in collaboration with experienced PYP teachers.
 • Monitor and assess the pedagogical process;
 • Plan the school year in collaboration with the principle; 
 • Maintain communication between the School and the IB, and manage all relevant documentation as forms,  IB documents and reports.
 • Update the school members about new PYP developments and maintain contact with parents.
 • Collect and analyze feedback about the teaching and learning at the school.
 • Identify areas for professional development (PD), and plan internal and external workshops accordingly.
 • Prepare and submit any documentation required for authorization and evaluation, with the support of the Principal.
 • Teaches up to 5 classes per week according to teaching profile.

 

To ensure the smooth implementation of the above, your background should include:

 • Relevant Undergraduate diploma;
 • Experience in IB PYP schools;
 • At least 2-3 years of experience in primary schools, preferably in a leadership position;
 • Excellent verbal and communication skills in Bulgarian and English (CEFR B2/C1);
 • Experience in curriculum development;
 • A general high level of literacy in the use of technology to promote and enhance and redefine teaching and learning;
 • MS Office, Google Workspace;
 • Educational Software (e.g. Google Classroom,Toddle);
 • Certified PYP Coordinator will be an advantage;
 • Post-graduate qualification in primary education is a plus.

This position will also require:

 • The ability to multitask;
 • The ability to build positive relationships with all members of the learning community;
 • The ability to lead by example;
 • A belief in inclusive education;
 • Experience in teacher evaluation;
 • Experience in mentorship and coaching programmes.

So, if you are:

 • Open-minded and open to learning and acquiring new skills
 • Patient, curious, flexible and able to look on the bright side of things,

we will be excited to welcome your application! 

Send your professional CV and express your motivation via cover letter or short video.

What we offer:

 • Full-time position at Progressive Primary School 1 in Sofia (Strelbishte district);
 • Competative renumeration package;
 • Excellent professional environment and continuous investment in professional development.

The personal data provided by you will be treated in strict confidence in the sense of ЗЗЛД and Regulation (EU) 2016/679.

Thank you in advance for your interest and participation!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.

  Вашето съобщение

  Екипът споделя:

  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+03:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+03:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+03:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+03:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
  визуални изкуства

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+03:00
  визуални изкуства
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове “светлина” на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!