Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител начален етап

Представата ни за учителя на начален учител:

 • планира уроци и подготвя материали, които са съответни на целите на образователната програма като поставя ученика в центъра на класната стая;
 • умее да диференцира и да управлява времето, с което разполага;
 • участва в колаборативно планиране и рефлексия на изследователска програма в начален етап;
 • използва интерактивни методи, организира работа по групи, игри и създава възможности учениците да споделят мнение, идеи;
 • управлява културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • следи за разбирането на учениците във всеки урок и връща обратна връзка за напредъка им;
 • администрира процеса на учене като го прави видим за учениците и родителите;
 • комуникира с родителите представянето и развитието на децата и се грижи да бъдат въвлечени в прогресивния модел на обучение;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към учителят в начален етап:

 • висше образование, бакалавър/магистър по начална/предучилищна педагогика;
 • поне две години опит в преподаването на деца начален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – минимум В2;
 • компютърна и медийна грамотност;
 • умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;.
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества, умения и ценности:

 • Обич към децата и позитивизъм;
 • Отлични комуникативни умения и емпатичност;
 • Умение за работа с групова динамика при деца в предучилищна възраст;
 • Сътрудничество и готовност за работа в екип/работа в мрежа;
 • Рефлективност  и проактивност – мислещ, открит и осъзнаващ се човек;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Асистент учител по математика

Ако изберете да сте асистент учител по математика, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще развие уменията Ви за ролята на учител в прогресивно училище, която изглежда така:

 1. Участвате в екип с учител наставник в:
 • наблюдение и анализ на уроци, практически дейности, провеждани от учителя наставник.
 • формулиране на ясни и последователни във времето цели, свързани с учебното съдържание.
 • планиране на образователен процес и прогнозиране очаквани резултати от всеки етап в прогреса.
 • планиране на уроци и подготовка на материали, които са съответни на целите на образователната програма; логически свързани помежду си; с адекватен обем спрямо времетраенето на часа и отговарят на нуждите на учениците (диференцирани).
 • подбор на подходящите методи, средства и образователен инструментариум.
 • екипни срещи за планиране и рефлексия.

2. Подпомагате работата на учителя наставник по математика в прогимназиален етап, като:

 • провеждате самостоятелно часове и/или дейности в часовете по математика в класовете на прогимназиален етап: редовно и самостоятелно учене.
 • преподавате, като използвате подходящи педагогически похвати и обогатявате учебния процес с преживелищни практики: поставяте ученика в центъра на образователния процес, използвате интерактивни методи за работа по групи, игри, мултимедия; обяснявате и моделирате учебния процес, създавайки възможности учениците да споделят мнение, идеи и да се изявят; задавате въпроси, които провокират мисленето и предоставяте ефективна обратна връзка в хода на часа.
 • създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 • участвате в проверката и оценяването в прогреса на учениците; администрирането на образователния процес; обратната връзка към учениците и родителите.

3. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Да сте позитивна личност, открита в естественността си и любопитна да открива и учи заедно с колегите и децата;
 • Да умеете да работите в предизвикателна, развиваща и гъвкава спрямо интересите на учениците среда.
 • Да имате висше образование или сте последна година студент, специалност математика/математика и информатика и препоръчително 1 години практически опит в преподаването на ученици във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Да владеете писмено и говоримо английски език – ниво В2;
 • Да сте с широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Да сте опитвали и имате желание да преподавате през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство.
 • Да имате познания за различни форми и методи на оценяване на учениците

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и да носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по музика в начален етап

Ако изберете да сте асистент учител по математика, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще развие уменията Ви за ролята на учител в прогресивно училище, която изглежда така:

Ако искаш да развиваш музиката като част от международна програма – стани учител по музика при нас.

А ключови аспекти от работата ти с учениците ще се изразява в това да ги:

 • подкрепяш в разпознаването на различни стилове музика като разширяваш разбирането им за средата, в която живеят;
 • стимулираш в изследването на музиката през преживявания;
 • подпомагаш в класифицирането на звуци, композиране, хармонизиране;
 • провокираш да създават и възприемат музикални идеи;
 • инициираш в посещения на културни музикални изяви, както и посещения на автори в училището.

Очакванията ни към теб ще бъдат:

 • висше образование по специалността и педагогическа правоспособност (вкл. и в процес на придобиване).
 • практически опит в работата с ученици във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • умения за управление на групова динамика при деца;
 • да си позитивен човек, любопитен да открива и учи заедно с колегите и децата;
 • рефлективност, креативност и желание да учиш.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако искаш работата ти да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за теб и другите, ако вярваш в каузи и си готов/а да си част от екип, който създава бъдещето, изпрати професионална автобиография и мотивирай кандидатурата си с мотивационно писмо.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати!

Учител по изобразително изкуство

Представата ни за учителя по изобразително изкуство:

 • Да стимулирате учениците да разширят познанието си за изкуствата в широката гама от направления и стилове до обособяването в  културната идентичност;
 • Да създавате творческа среда, в която учениците се докосват и преживяват широк спектър на изобразителното изкуство и дигитални медии, вкл. архитектура, бижутерия, графичен дизайн, компютърна графика, живопис, ленд арт/земно изкуство, изделия от дървесина и метал, изработване на костюми, илюстрации, индустриален дизайн, инсталации, керамика, книговезане, колаж, пърформанс, скулптура, сценография, текстил и фотография.
 • Да стимулирате свързване на учениците с визуални изкуства чрез посещения на автори в училището; 
 • Да организирате посещения в художествени галерии, музеи, ателиета на художници и дизайнери, театри;

 

Очакванията ни към учителя по изобразително изкуство:

 • висше образование по специалността изкуства, дизайн или дигитални изкуства – педагогическа правоспособност е предимство;
 • да притежава умения за създаване на дигитални продукти: компютърна графика, анимация,видео, графичен дизайн, визуални медии
 • минимум 2 години опит във формално, неформално или приобщаващо образование с ученици в начален/прогимназиален етап;
 • позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • умение за адаптация и гъвкав подход в динамична среда;
 • задълбочени познания в история на изкуствата;
 • владеене на английски език на ниво B2.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Учител по физическо възпитание и спорт

Учителят по спорт и физическо възпитание в прогресивно училище развива физическата култура и отношение на учениците към спорта като съществена част от техния живот, осигурявайки личен пример и среда, която ги мотивира да спортуват ежедневно:

 • насърчава и следи за развитието на учениците, както в група така и индивидуално;
 • развива физическата култура като провокира трайния интерес към спорта;
 • планира, подбира и използва подходящите методи, материали и образователни инструменти за протичане на учебния процес;
 •  планира интердисциплинарно в екип с останалите учители.

Очакванията ни към учителят по спорт са:

 • висше образование по специалността с педагогическа правоспособност, вкл. и в процес на придобиване;
 • 2 години опит във формално, неформално или приобщаващо образование на ученици в начален и прогимназиален етапи;
 • позитивно отношение, откритост и желание да учи;
 • умения за управление на групова динамика при ученици;
 • способности за бърза адаптация и гъвкав подход;
 • препоръчително е владеене на английски език на ниво B1.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако искаш работата ти да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за теб и другите, ако вярваш в каузи и си готов/а да си част от екип, който създава бъдещето, изпрати професионална автобиография и мотивирай кандидатурата си с мотивационно писмо.


Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Благодарим за интереса! Като следваща стъпка ще се свържем с одобрените по документи кандидати!

Учител по драма

Учителя по драма при нас стимулира учениците да:

 • развиват идеите си взаимно по време на творческия процес;
 • използват различни драматични стратегии и техники, за да създават сюжети, характеристики и контексти;
 • създават и представят драматично представление, което изследва конкретен проблем, като експериментират с различни драматични форми;
 • проучват уменията и техниките, които редица артисти по сценично изкуство използват.

Учителя по драма вдъхновява и провокира учениците да:

 • се идентифицират с различни герои чрез ролева игра и правят творчески избори за роли, ситуации и контексти;
 • изразяват собствените си ценности, вярвания и интереси чрез драма;
 • разпознават как културни връзки могат да се осъществяват с различни видове драма;
 • идентифицират и развиват личностни и други умения с помощта на драматични опит;
 • споделят драматични представления с различни аудитории като гледат, участват, слушат.

Учителят по драма:

 • развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • участва в екипни срещи за планиране и рефлексия;
 • участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към вас за заемане на ролята:

 • висше образование по специалности актьорско майсторство/театър/сценография/ драматургия с педагогическа правоспособност, вкл. и в процес на придобиване;
 • мин 2 години опит в работа с групи деца/ученици;
 • задълбочени познания в история на изкуствата;
 • владеене на английски език на ниво B2.
 • широка обща култура и интереси в иновативно и неформалното образование;
 • позитивизъм и инициативност;
 • екипни умения и сътрудничество.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Ако Ви привлича възможността да се присъедините към иновативна и динамично развиваща се организация и сте уверени в способностите си, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.

  Екипът споделя:

  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+00:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+00:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+00:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+00:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
  визуални изкуства

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+00:00
  визуални изкуства
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове “светлина” на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!