Запознайте се с отворените ни позиции:

Асистент учител по математика

Ако изберете да сте асистент учител по математика, ще бъдете включени в интензивна обучителна програма и практика, която ще развие уменията Ви за ролята на учител в прогресивно училище, която изглежда така:

 1. Участвате в екип с учител наставник в:
 • наблюдение и анализ на уроци, практически дейности, провеждани от учителя наставник.
 • формулиране на ясни и последователни във времето цели, свързани с учебното съдържание.
 • планиране на образователен процес и прогнозиране очаквани резултати от всеки етап в прогреса.
 • планиране на уроци и подготовка на материали, които са съответни на целите на образователната програма; логически свързани помежду си; с адекватен обем спрямо времетраенето на часа и отговарят на нуждите на учениците (диференцирани).
 • подбор на подходящите методи, средства и образователен инструментариум.
 • екипни срещи за планиране и рефлексия.

2. Подпомагате работата на учителя наставник по математика в прогимназиален етап, като:

 • провеждате самостоятелно часове и/или дейности в часовете по математика в класовете на прогимназиален етап: редовно и самостоятелно учене.
 • преподавате, като използвате подходящи педагогически похвати и обогатявате учебния процес с преживелищни практики: поставяте ученика в центъра на образователния процес, използвате интерактивни методи за работа по групи, игри, мултимедия; обяснявате и моделирате учебния процес, създавайки възможности учениците да споделят мнение, идеи и да се изявят; задавате въпроси, които провокират мисленето и предоставяте ефективна обратна връзка в хода на часа.
 • създавате, развивате и се грижите за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 • участвате в проверката и оценяването в прогреса на учениците; администрирането на образователния процес; обратната връзка към учениците и родителите.

3. Участвате в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Какаво е нужно да имате като умения, качества и опитност?:

 • Да сте позитивна личност, открита в естественността си и любопитна да открива и учи заедно с колегите и децата;
 • Да умеете да работите в предизвикателна, развиваща и гъвкава спрямо интересите на учениците среда.
 • Да имате висше образование или сте последна година студент, специалност математика/математика и информатика и препоръчително 1 години практически опит в преподаването на ученици във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Да владеете писмено и говоримо английски език – ниво В2;
 • Да сте с широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • Да сте опитвали и имате желание да преподавате през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация, както и постъпково целенасочено преподаване с директни инструкции и насочвано откривателство.
 • Да имате познания за различни форми и методи на оценяване на учениците

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и да носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Заместник директор по административно-стопанска дейност

Роля и отговорности:
Цялостна организация на административно-стопанската дейност на училището в съответствие с изискванията на МОН и вътрешните правила, процедури и ценности на прогресивното образование, с цел осигуряване на  ефективното протичане на образователната дейност, което включва:
 1. Координира процесите по екипно планиране: организиране на графици, разписания, училищен календар и допълнителни активности за учебната година.
  Осигурява връзка и координация между оперативната и педагогическата дейност в прогресивното училище.
 2. Участва в годишно финансово планиране и управлява/отчита административен бюджет по договори, като координира на месечна база тези процеси с Фондация образователна трансформация.
 3. Изгражда договорни отношения и поддържа партньорства с външни доставчици (на образователни и материални ресурси, хранене, транспорт, спортни бази, др.) и контролира качеството на предоставените услуги.
 4. Осигурява и контролира дейността, свързана с хигиената в сградата.
 5. Участва в изготвянето и управлява осъществяването на маркетингова и комуникационна стратегия на прогресивно училище.
 6. Участва в изготвянето и организира осъществяването на приема на нови ученици.
 7. Организира и координира стопанското осигуряване, ремонтни дейности и поддръжка на училището.
 8. Грижи се за изрядността на процеса по документооборот и изграждане, въвеждане и сппазване на политиките и процедурите в училището.
 9. Съобразява дейността си с визията, мисията и ценностите на прогресивните училища.


Изисквания за заемане на ролята:

 • Висше образование – педагогическа/икономическа специалности;
 • 3 години практически опит в управление/координиране на административни процеси във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Препоръчително е познаване и ползване на нормативната уредба за средното образование на МОН, международни стандарти за образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – минимум ниво B2;
 • отлична компютърна и медийна грамотност;
 • лидерски подход в развитие на мотивирани екипи;
 • системно и процесно мислене;
 • широка обща култура, проактивност и ролева гъвкавост;
 • почтеност и принципност.


Ние Ви предлагаме:

 • Отлична професионална среда
 • Подкрепа и менторство за професионално развитие от Фондация за образователна трансформация
 • Инвестиция в регулярни вътрешни и външни обучения за надграждане на уменията и професионалната компетентност
Ако Ви привлича възможността да се присъедините към една иновативна и динамично развиваща се организация, изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо.

Контакт ще осъществим с одобрените по документи кандидати.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
Предварително благодарим за интереса и участието!

Имате интерес? Изпратете Вашето CV и мотивационно писмо, използвайки формата по-долу.

  Екипът споделя:

  Никол

  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което...
  2022-02-17T08:40:17+03:00
  Образованието е: начин да подготвим децата да направят света, в който живеем, едно по-добро място. Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и ментори в училище.

  Алекс

  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна...
  2022-02-17T08:44:34+03:00
  Възможността да съм част от проекта „прогресивно образование в България“ за мен е: сбъднатата ми мечта за работа към належащата промяна към по-съвременно и подходящо образование в България, допринасящо за подвигането на образователния и личностен стандарт на ученика в голям мащаб;  

  Ваня

  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на...
  2022-02-17T08:45:31+03:00
  Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.

  Гергана

  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални...
  2022-02-17T08:47:28+03:00
  Вдъхновява ме екипа, с който имаме свободата да сме дизайнери на учебния процес и споделяме общите си възгледи в професионални групи! Това е работа за цялостното развитие на децата заедно с родителите им – една общност, в която създаваме нов начин на мислене и откриване 
  визуални изкуства

  Росен

  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога... Живот...
  2022-02-17T08:48:42+03:00
  визуални изкуства
  Винаги съм се чудил защо поех пътя от реализацията ми като актьор към пътя на учителя, преподавателя, даскала, педагога… Живот с мисия да показваш различни видове “светлина” на учениците и те самите уверено да поемат към нея…с най-силната магия – любовта!