Организация на образователен процес

Принципи на организация

  1. Организацията на училищния живот е основана на демократични принципи с активно участие на учениците, учителите и родителите, като постепенно учениците и учителите поемат все по-голяма отговорност за собственото си учене и развитие.
  2. Училището се изгражда като гъвкава учеща се организация с интензивно професионално развитие на учителите. Резултатите ще се изследват и оценяват независимо и научно обосновано.
  3. Обучението е с целодневна организация, която включва задължителни часове, форми на самоподготовка, екипни и проектни дейности, организиран отдих, учене сред природата, с отворена възможност за шестдневна учебна седмица. Дейностите в събота са два пъти месечно по желание и позволяват участие на родителите в тях, както и провеждане на родителски срещи.
  4. Мета-предметите мислене, взаимоотношения, комуникации и действия са вплетени във всички учебни дейности.

График на учебната година

Учебната година е с продължителност 10 месеца – от началото на септември до края на юни.

01.09. – 15.09. – въвеждаща програма за култура и взаимоотношения, адаптация, диагностика
15.09. – до край на учебната година съгласно календара на МОН за всеки етап и клас
м. юни – завършващи дейности.

Ваканциите и неучебните дни следват графика на Министерство образованието и науката за съответната учебна година.

График на образователния процес

Oт 8:30 до 14:00 ч. – нормативни образователни дейности по интегративен образователен модел;
Oт 14:00 до 16:00 ч. – допълнителни образователни дейности, включващи изследователски проекти, програмите по мислене, взаимоотношения, проектни дейности, практически опит и преживявания, самостоятелно учене.
Oт 16:00 до 18:00 ч. – допълнителни дейности по желание.

Официален език на общуване и езикова политика

Официалният език на общуване и на обучение в училището е български. Допълнителният език, изучаван в училището, е английски. В училището се допуска свободно общуване на майчин език.

Училището приветства езиковото многообразие, което е предпоставка за опознаване на други култури по най-естествения начин и за формиране на интернационални нагласи и съзнание у учениците.