В центъра на образователния процес училището поставя детето ученик, като споделя с родителите и партньорите общи ценности и визия за осигуряване на висококачествено интернационално образование и оптимално личностно.

Добри и почтени/принципни хора

Честни, грижовни, справедливи, великодушни и уважителни към другите, умеещи да вникват и съпреживяват чувствата и мислите на другите. Действат честно и почтено с личен ангажимент да помагат и да полагат усилия за подобряване на живота на другите хора и околната среда.

С нагласа за развитие и учене

Отворени за непрекъснато учене, с желание за постоянно откриване на себе си, другите и света, въз основа на богат, удовлетвряващ и вдъхновяващ опит и преживявания по време на тяхното образование. С умения да провеждат проучвания и изследвания и да демонстрират независимост в процеса на учене.

Мислещи

Да мислят качествено и съзидателно – логично, критично, аналитично, синтетично, абстрактно, творческо, асоциативно, концептуално, иновативно, интуитивно и проницателно. Да задават смислени въпроси и решават разнообразни проблеми. Да създават и ползват модели, които да адаптират с всяко ново разбиране и преживяване, придобити от изследване на физическия свят, себепознаването, човекознанието или света на идеите. Активно да включват другите за генериране на алтернативи и за оценка на възможни подходи.

Широка култура

С фундаментално разбиране за света – в неговия физически и човешки аспект, с базова функционална грамотност в областите на математиката, естествените науки, изкуствата, дигиталните технологии, медиите, науките за човека и обществата. Отворени за красотата и силата на Природата и Вселената и за човешките технически и културни постижения.

Отворени за света и различията

Разбират и ценят своите култури и лични истории и са отворени за перспективите, ценностите и традициите на други хора и общности. Свикнали са да търсят и преценяват различни гледни точки и са готови да се учат от опита си. Да знаят отлично български и английски, за да могат да водят съзидателен междукултурен диалог.

Творци

Да могат да създават себе си и света около себе си, да откриват различни начини за осъществяване на нещата, които ги заобикалят, да са готови да генерират и предлагат нови и оригинални идеи за решения, както и да не се страхуват да участват в реализирането им. Способни да откриват нови начини за правене на нещата, да предлагат нови и оригинални идеи, за решения, които могат да се реализират и с други хора.

Здрави

С умения да разбират и управляват собственото си физическо и психично здраве за постигане на оптимално състояние на физическо, психично и соцално благополучие и на благоденствие за себе си и околните.

Умения за учене и себеразвитие

Способност за осъзнаване на собствените мисли, чувства, намерения и действия, за разбиране на това, как нещата, които се правят или казват от отделния човек, влияят и засягат трети лица, за вземене предвид влиянието на изборите, които се правят за себе си и другите.

Цялостна идентичност

Да имат идентичност на българи, европейци и граждани на света.

Собствена философия

Да могат сами да определят смислите на живота си, да имат капацитета да реализират тези смисли заедно с другите, поемайки отговорност за собствения си живот. Да са осъзнати за силните и слабите си страни, способни да се учат от грешките си.

Активни граждани

С нагласи за принос към обществото, за участие в демократичнните процеси, за създаване и споделяне на стойности в общността, с умения за справяне с конфликти и противоречия. Активно иницииращи промяна и участващи в нейното осъществяване.

Свободни и отговорни

Да могат да правят самостоятелно информирани избори, да разбират последиците от всеки избор за себе си и за другите, да са готови да отговарят за взетите от тях решения. Да могат да решават проблемите на бъдещето. С умения за управление на риска и със способности да опитват нови и различни неща, за оценка на нещата от гледна точка на смисленост и безопасност, за справяне със страха от грешки или от това, което предстои, непозволявайте това да ги спре.

Инициативни и предприемчиви

Способност за създаване, въображение, иновации – способност за откриване за правене на нещата по различен начин от традиционния, за предлагане на нови и оригинални идеи, за решения, които могат да се реализират и с други хора.

Работещи в екип

Способност за работа с другите хора, за уважаване и за приветстване на техния принос и гледна точка, за спазване на решенията на работната група, дори ако не са съгласни донякъде, за учене от другите в реципрочни ситуации. Готови да работят с постоянство, уверено и фокусирано – самостоятелно и в екип. Да си сътрудничат с интелигентност и съпреживяване. Да рефлектират и разсъждават за мисленето си, учейки се от грешки и успехи – собствени и чужди.

Приятели, партньори и родители

Изграждат и развиват конструктивни взаимоотношения, позитивни родители, приятели и партньори, можещи да споделят и съпреживяват вдъхновенията, радостите и успехите – своите и на другия.