Училището осигурява висококачествена професионална реализация и развитие за учителите съобразно индивидуалните им потребности и дългосрочните цели на организацията, като насърчава критическото мислене и иновативното професионално поведение, рефлексията и нагласите за учене през целия живот у тях. Като част от IB общността, на учителите е осигурен достъп до IB онлайн центърa, чрез който учителите стават част от международна общност от опитни образователи и имат достъп до обмен на най-добрите световни практики в образованието.

Да бъдеш учител в Прогресивно училище е гаранция за личностно и професионално развитие във висококачествена професионална среда.