Основни принципи

Съучастие

Изгражда споделено разбиране със семейството относно целта на образованието и възпитанието, а именно: постигайки пълнолетие, младият човек трябва да е напълно способен на пълноценен самостоятелен живот. Уважавайки правото на семейството на собствени религиозни възгледи и ценности, то отстоява едно сигурно пространство на взаимно уважение и толерантност.

Прозрачност и информираност

Училището създава необходимите условия родителите да правят информиран избор, като подготвя, честна, балансирана и адекватно представена информация. Училището приема и съзнателно търси обратна връзка и оценка от страна на родителите за качеството на образователната среда и образователния процес, които създава.

Взаимно уважение и сътрудничество

Училището признава първостепенната роля на семейството по отношение на образованието на детето и дава възможност за пълноценно включване на родителите като ценен ресурс в образователния процес. Води постоянен диалог за създаване на споделена представа за интересите на детето и систематично го поставя в центъра на решенията, които взима съвместно със семейството.

Основни форми на взаимодействие със семейството

Асоциация на родителите

Всички родители на учениците в училището по право членуват в Асоциацията на родителите към училището. Тя се създава, за да оказва подкрепа на учителите, учениците и помежду си. Доброволчеството и подкрепата на родителите под всякаква форма се насърчава и приема с благодарност от училището.

Представителство в Борда на училището

Във всяка възрастова група (подготвителен, първи, втори, трети и четвърти клас) родителите избират по един представител в Борда на училището, който участва в неговата дейност съобразно функциите на Борда като орган, който подпомага развитието на училището.

Срещи учител (и) – родител (и)

Тези срещи имат за цел да предоставят информация на родителите относно напредъка на ученика и относно програмата на училището. Срещите са персонални, когато се решават персонални въпроси,свързани с личностното развитие, успеваемостта, здравето и дисциплината на конкретен ученик, и групови, когато се касае за решения, свързани с паралелката, група от ученици или общностни въпроси.

Ръководени от ученици срещи с родителя

Ръководените от ученика срещи с родителя включват ученика и родителя. Учениците ръководят срещата и поемат отговорност за обучението си, като споделят процеса с родителите си

Портфолио

Портфолиото показва начините на представяне на конкретното дете чрез различни създадени от него продукти, в различни ситуации и интервали от време. То дава представа за напредъка и развитието на всеки ученик през даден период от време, както като независим учащ, така и като учащ в група.

Писмени обратни връзки

Писмените обратни връзки се определят като цялостни периодични доклади за напредъка на ученика, които ясно посочват областите на високи постижения на детето; областите, в които има нужда от подобрение, както и областите, в които учениците имат принос (чрез самооценка) ефективно да способстват за развитието си.

Обучения на родители

Организират се при необходимост и при заявен интерес от страна на родителите по значими теми, свързани с личностното развитие на децата, кризите, съпътстващи различните възрасти, влиянието на ролевите модели върху изграждането на личността на детето, измеренията на отговорното и позитивното родителство.

Оn line групи за споделяне на информация между родителите и учителите.

Празници, работилници, културни и спортни събития и т.н.