Световен опит

Прогресивният образователен модел интегрира и развива синергично световно признати педагогически практики и системи:

 • International Baccalaureate – цялостна образователна система, основана на изследователско учене с 4000 училища в цял свят и 40-годишно развитие
 • Подготвена среда, която стимулира естественото развитие на децата за учене, самоконтрол, добри взаимоотношения, планиране, умения за решаване на проблеми, творческо и критическо мислене.
 • JUMP Math – развива потенциала на всяко дете, като осигурява дълбоко разбиране на математическите концепции и умения и изгражда вътрешна мотивация за учене
 • Responsive Classroom за изграждане на конструктивни взаимоотношения в класа
Компетентностен интеграл

Образователният процес изгражда компетентностен интеграл:

Знания (принципи/модели, процеси, факти + концепции) +

Умения (аналитични, синтезни, творчески)

на основата на

Нагласи (личностни, социални) + Навици

умножени по

Практически опит и преживявания

4 размерности

Образователният процес има четири основни измерения:

Универсални/мета компетентности <-> Дисциплини  <-> Концепции

интегрирани чрез

Трансдисциплинарни изследователски проекти и преживявания

Универсални компетентности / Мета-предмети:

 1. Взаимоотношения и личностно развитие
 2. Мислене и творчество
 3. Комуникация, диалог и преговори
 4. Инициативност, планиране и изпълнение
 5. Благополучие, здраве и устойчивост

6. Култури и практическа философия

Дисциплини / Предмети/Проекти
 1. Български език, литература и култура
 2. Математика, моделиране и решаване на проблеми
 3. Английски език и световни култури
 4. История, география и световни цивилизации
 5. Природни науки – физика, химия, биология, екосистеми
 6. Социални науки – антропология, психология, общества, икономика
 7. Информатика и технологии
 8. Изпълнителни изкуства и медии – драма, танц, музика, филм
 9. Изобразителни изкуства – живопис, скулптура, естетика
 10. Спорт и физическа култура

Трансдисциплинарни изследователски проекти:

 1. Изследвания по трансдициплинарни теми
 2. Научно-технологични проекти (индивидуални и екипни)
 3. Артистично-социални проекти (индивидуални и екипни)
 4. Учене чрез общностно взаимодействие
 5. Пътешествия, спорт и учене сред природата