Училищен борд: подпомага развитието на училището, осъществява мониторинг на качеството на образователния процес и контрол върху управлението на училището.

Директор: планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на визията, мисията, стратегията за развитието на училището и цялостната административно-управленска и финансова дейност  в училището.

Екип за развитие и мониторинг: Фондация за образователна трансформация подпомага методически и ресурсно дейността на училището, способства за неговото развитие, осигурява финансирането на дейностите в училището по целесъобразност и спрямо рамките на бюджета, осъществява мониторинг на качеството на образователния процес.

Статут

Училището е разкрито със заповед № РД 14-106/05.07.2016 година на Министъра на образованието и науката като начално училище, през май 2017 е променено в основно, а през юли 2017 е вписано в регистъра на МОН (Удостоверение №83/06.07.2017). Впоследствие училището е придобито от Фондация за образователна трансформация, която осъществява финансиране, подбор, атестиране и квалификация на педагогическите специалисти, осигурява високо качество на образователния процес.

От август 2016 година училището е със статут Candidate School for PYP (International Baccalaureate).

През юли 2017 година училището е включено в мрежата на иновативните училища в България.