Концепцията на ОПУ1 за прогимназиален етап е вдъхновена от Middle Years Program (MYP) на International Baccalaureate (IB).

Образователната рамка на модела за прогимназия на ОПУ1 продължава естествено развитието на децата от начален етап, като:

  • си поставя взискателни академични цели с фокус върху умението за учене
  • използва насочен към интересите и индивидуалното развитие на ученика подходи и методи на взаимодействие, помагащи на учениците да се научат как да учат чрез изграждане на умения за проучване, критическо и креативно мислене, комуникация, сътрудничество и самоуправление
  • ученето се осъществява чрез изследване на големи и значими идеи в глобални контексти, позволяващи прилагането на придобитите от тях знания в практическа дейност; да им помогнат да разберат, че сме част от глобална общност, с която споделяме обща отговорност за света и планетата.

Рамката на учебната програма осигурява широко и балансирано образование а нейна уникална характеристика е, че се простира отвъд традиционната учебна програма, за да включи задълбочаване в четири теми – подходи за преподаване и подходи за учене, глобални контексти и концепции. Всяка година учениците завършват с личен проект, който е независима работа, разкриваща техните интереси в дълбочина, уменията и качествата на личността, развити в процеса на изследване и представяне на проекта.

Всички учители участват в съвместно планиране и рефлексии, за да съгласуват своите преподавателски практики и да се насърчи холистичен подход към образованието. Все повече доказателства предполагат положителна връзка в сътрудничеството между учителите и успеха на учениците. Учителите се насърчават да участват в много възможности за професионално развитие, свързани с информираност за текущите образователни практики и новото мислене и прилагането им в образователния процес в интерес на детето ученик.

 

Моделът на Прогресивно училище за 5.-7. клас – концепция

Група 1

Език и литература

Език, култура и литература

Език: роден и английски

Култура: национална и световна

Литература: национална и световна

Група 2

Втори чужд език

Немски/френски/испански език
Група 3

Социални науки

Човек и общество (география,  история)

Философия

Група 4

Природни науки

Науки за земята

Науки за живота

Физически науки

Група 5

Математика

Разширен курс по математика и решаване на проблеми
Група 6

Изкуства

Интегрирани сценични изкуства

Интегрирани визуални изкуства

Група 7

Дизайн

Моделиране, системи, дизайн, иновация
Група 8

Физическо и здравно образование

Двигателна култура, спорт и здравословен начин на живот
Метапредмети Взаимоотношения

Мислене

Комуникация

Действие

Благосъстояние

Култура и философия

Проект Обществен проект

Индивидуален проект

Интегративни проекти по обществени науки, природни науки, изкуства