Програма за основен етап 5.-7. клас

В основния етап 5. – 7. клас училището продължава да развива своя МОДЕЛ, който включва:

 • Развитие на учеща се общност със споделени ценности
 • Позоваване на научни изследвания и утвърдени практики
 • Гъвкава учебна рамка, която позволява динамично интегриране на утвърдени световни образователни модели в съгласие в мисията и принципите на училището: продължаване на практиките на IB, JUMP Math в рамките на възрастовия етап 11-14 години и преход към IB Diploma Programm
 • Учебните дисциплини са свързани в интердисциплинарен модел с фокус върху метаумения, който включва 8 образователни области и метапредмети и позволява учене в дълбочина, конструиране на знание чрез преживелищен опит и насочено откривателство, споделяне на знание чрез индивидуални проекти, формиране на умения за застъпничество чрез общностни проекти
 • Ученикът е активен участник в образователния процес, като поема отговорност за собственото си учене, планира индивидуално образователния си процес, включва се като учащ и като активен член на общността
 • Учителят е творец; ролеви модел, наблюдава и подкрепя; създава развиваща среда; проявява доверие, уважение и вслушване; подкрепя развитието на ученика чрез позитивна и развиваща обратна връзка

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Те кореспондират с 6 метапредмета, чрез които добавяме специфично учене на метаниво – изграждане на метаумения и качества, приложими във всяка предметна и житейска област

Нашата цел е децата/учениците:

 1. Да израснат добри хора с определени нагласи, споделени ценности. Да знаят как да се отнасят с другите по добър начин, да имат компетентности за качествени взаимоотношения и за личностно съотнасяне и развитие – добри приятели, добри колеги в работата, добри партньори, добри родители. Метапредмет ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 2. Да бъдат добри мислители: да са разсъдителни логически, аналитично, творчески съзидателно, да осъзнават комплексностите на света, да осъзнават различни концепции в тяхното взаимодействие и да създават нови; да разбират правилата и да могат да ги разширяват, да ги преодоляват в търсене на баланс между хармонията и стабилността на установеното и промяната -критично, системно, дизайн мислене. Метапредмет МИСЛЕНЕ
 3. Да бъдат добри комуникатори: да могат да излагат идеите си структурирано, ясно; да използват различни форми: писмена, устна, визуализация; да могат да си задават въпроси и да участват в търсене на отговор заедно с другите, да могат да използват външни идеи, да могат да гледат на едно и също нещо от различни гледни точки, да оценяват чужди идеи, които може дори да са противоположни на техните, дори да интегрират противоположни идеи; да умеят да влизат в диалог, в който се извлича полза за всички участници – основни грамотности по езици като инструменти не само за разговор, но и за мислене, за концептуализация. Метапредмет КОМУНИКАЦИИ
 4. Да притежават компетентности за действие: да реализират целите си, обикновено заедно с други хора – целеполагане, планиране, работа в екип, организация, ресурсно осигуряване, проследяване на процеса на реализация и внасяне на необходими корекции, за да постигнат крайната цел, трупане на практически опит. Метапредмет ДЕЙСТВИЕ
 5. Да притежават нагласа и умение да се чувстват добре физически и психически, да се чувстват добре с другите, да могат да изживяват емоции и да се възстановяват – осъзнаване на знанията за здравословен живот, умения и знания за физическа и интелектуална активност, физическо, психическо и интелектуално благосъстояние. Метапредмет БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
 6. Да развиятширок поглед върху световни култури, преживяване на различни аспекти от това, което ние наричаме българска култура, европейска култура; усет, способност да виждат разнообразието на света около тях, да разпознават какво значи култура в най-широк смисъл; да влизат и да излизат от вид култура; да създават култура; философията като практика, въпроси, които не могат да бъдат зададени в контекста на съответната култура или на съответната дисциплина, защото за да можеш да осъзнаваш и създаваш смислите на живота си, трябва да можеш да си задаваш философски въпроси и да разсъждаваш върху тях Метапредмет КУЛТУРА И ФИЛОСОФИЯ

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ

Осигуряват основни грамотности, без които не можем да оперираме на метаниво и да формираме метаумения, чрез конкретни практики по конкретни учебни дисциплини.

Група 1Език и литература Език, култура и литература 

Език: роден и английски

Култура: национална и световна

Литература: национална и световна

Група 2Втори чужд език Немски/френски/друг език
Група 3Социални науки Човек и общество (география,  история)Философия
Група 4Природни науки Науки за земятаНауки за живота

Физически науки

Група 5Математика Разширен курс по математика и решаване на проблеми
Група 6Изкуства Интегрирани сценични изкустваИнтегрирани визуални изкуства
Група 7Дизайн Моделиране, системи, дизайн, иновация
Група 8Физическо и здравно образование Двигателна култура, спорт и здравословен начин на живот
Метапредмети ВзаимоотношенияМислене

Комуникация

Действие

Благосъстояние

Култура и философия

Проект Обществен проектИндивидуален проект

Интегративни проекти по обществени науки, природни науки, изкуства

 

Моделът на Прогресивните училища цели да помогне на учениците да разберат света, в който всички живеем, в неговата взаимосвързаност и цялост, затова учебното съдържание и е свързано в глобални (интердисциплинарни) теми, които насърчават учениците в правенето на стойностни връзки между истинския свят и ученето в класната стая. Глобалните теми надграждат трансдисциплинарни теми от Програмата за начален етап (PYP), следователно продължават и задълбочават разбирането по подходящ за новата възрастова група начин.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и...
2016-07-13T12:55:44+03:00
Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат децата ни; ясна цел и път към нея. И това, че тази визия, цел и път съвпадат с нашите. 2016-07-13T12:55:44+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/569/
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.
2016-07-13T12:55:53+03:00
Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата. 2016-07-13T12:55:53+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/571/
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги...
2016-07-13T12:56:02+03:00
Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят в момента и ще ги подготвят добре, за да могат да израснат с нужните умения. Искаме да участваме в образователния процес. Вярваме, че няма да има нужда от допълнително (частни 
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена...
2016-07-13T12:56:13+03:00
Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и обучени в позитивна среда, изпълнена с уважение и грижа. Защото искам да съм част от процеса по цялостна промяна в образователната система на Република България. 2016-07-13T12:56:13+03:00 https://school1.transform.bg/testimonials/575/
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация...
2016-07-13T12:56:23+03:00
Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи, които доближават България до реализация на ценностите на западната демокрация. Такава инициатива за нас е НПУ; освен това всичко, декларирано от ръководството за образователния процес, ми допада напълно: IB, отношение