На основание чл. 13 а 1 т. 1 и чл. 13а, б, в и г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти откривам процедура за определяне/избор на заявител по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за нуждите на ЧОУ “Прогресивно образование” за учебната 2019/2020 година.

Срокът за подаване на предложенията е 10 календарни дни от датата на публикуване на настоящото обявление – до 02.05.2019 г. Брой на децата в учебното заведение – 160, доставките се извършват за една учебна година (2019/2020). Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата и да представят всички изисквани съгласно нормативната уредба документи.

Предложения, представени след срока, няма да се разглеждат. Документи, които не отговарят на нормативните изисквания, няма да се разглеждат.